แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thaigreenhotel.com
 
พึงพอใจมาก
73.7 %
(42 คะแนน)
 
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย ควรปรับปรุง
73.7% 14.0% 3.5% 8.8%
(42 คะแนน) (8 คะแนน) (2 คะแนน) (5 คะแนน)