แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thaigreenhotel.com
 
พึงพอใจมาก
76.2 %
(48 คะแนน)
 
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย ควรปรับปรุง
76.2% 12.7% 3.2% 7.9%
(48 คะแนน) (8 คะแนน) (2 คะแนน) (5 คะแนน)