แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thaigreenhotel.com
 
พึงพอใจมาก
76.6 %
(49 คะแนน)
 
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย ควรปรับปรุง
76.6% 12.5% 3.1% 7.8%
(49 คะแนน) (8 คะแนน) (2 คะแนน) (5 คะแนน)