แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thaigreenhotel.com
 
พึงพอใจมาก
75.8 %
(47 คะแนน)
 
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย ควรปรับปรุง
75.8% 12.9% 3.2% 8.1%
(47 คะแนน) (8 คะแนน) (2 คะแนน) (5 คะแนน)