แบบสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Thaigreenhotel.com
 
พึงพอใจมาก
74.6 %
(44 คะแนน)
 
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย ควรปรับปรุง
74.6% 13.6% 3.4% 8.5%
(44 คะแนน) (8 คะแนน) (2 คะแนน) (5 คะแนน)