นายยุทธศักดิ์ สุภัสสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี เนื่องจากผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเกิดจากการคมนาคม 40% การขนส่งทางบก 32% และการขนส่งอื่นๆ รวม 3% ขณะที่ที่พักแรมก็สร้างมลพิษถึง 21% ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการท่องเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ดังนั้นในปีนี้ทาง ททท. จึงจัดทำโครงการ 7 Greens ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมส่งเสริมและช่วยกันลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ททท.ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านโครงการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงสร้างกระแสการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ให้เป็นที่นิยมกับนักท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่องเที่ยวเป็นแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้น เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ยังเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ทั้งนี้ ททท. มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 7 Greens ใน 3 พื้นที่นำร่อง ที่มีตุ้นทุนความเป็นธรรมชาติของแหล่องท่องเที่ยวค่อนข้างสูง และเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อาทิ เกาะหมาก จังหวัดตราด ถือเป็นชุมชนต้นแบบโลว์ คาร์บอน ชุมชนพลังงานทดแทนใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นพื้นที่ๆไม่มีร้านสะดวกซื้อ

อีกหนึ่งจังหวัดนำร่อง คือ พังงา เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และ น่าน จังหวัดเล็กๆ มีความงดงามทั้งศิลปะและวัฒนธรรม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีการสนับสนุนให้ปั่นจักรยานชมรอบเมืองชมวิถีชีวิตของชุมชน สร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เติบโต

ทั้งนี้ โครงการ 7 Greens ประกอบด้วย 1. Green Heart : เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 2.Green Logistics : เที่ยวใกล้ ไกล เลือกใช้พลังงานสะอาด ผ่านรูปแบบการเดินทางสีเขียวเน้นการประหยัดพลังงาน 3. Green Attraction : ถือเป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและมีแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 4. Green Activity : กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.Green Community : ชุมชนสีเขียว ท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ของชุมชน 6.Green Service : จัดการธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 7. Green Plus : จิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/32868


Share