การพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการท่องเที่ยวนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จากพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจนบางครั้งเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้ของธรรมชาติ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลสะท้อนกลับไปสู่การท่องเที่ยวโดยตรง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะลดลงตามไปด้วย และสิ่งที่สำคัญ คือ ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่เป็นไปทางด้านลบ การจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการสีเขียวนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนรวมทั้งเจ้าของกิจการ และประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง จังหวัดกระบี่  มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก องค์กร และประชาชนในท้องถิ่น มีความตระหนักและเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญภายใต้โครงการ ได้แก่

1.  การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ศึกษา ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยวและด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

2.  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่พักสีเขียวสำหรับสถานประกอบการที่พักที่เน้นให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาคราชการ สถานประกอบการที่พัก

            3.  การจัดระดับสถานประกอบการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสีเขียว

            4.  กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง

         ทั้งนี้ มีสถานประกอบการที่พักทุกระดับ ทุกราคา สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 24แห่ง ซึ่งผลการตรวจประเมินสถานประกอบการที่พักในครั้งนี้นั้น มีผู้ผ่านการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น ระดับ Gold Class 10 แห่ง, Silver Class 7 แห่ง, Bronze Class 5 แห่ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่พักและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดงาน ในวันจันทร์ที่ 28พฤษภาคม พ.ศ.2555โดยในช่วงบ่ายได้มีการส่งมอบศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา –หมู่เกาะพีพี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและในช่วงเย็นได้มีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่พักที่ผ่านการประเมินมาตรฐานข้อมูลสีเขียว ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท โดยมีกิจกรรมได้แก่ การสรุปผลการดำเนินโครงการ การเสวนา “ประสบการณ์จาก Green Hotel สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอ่าวนาง” และพิธีการมอบรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานข้อมูลสีเขียว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 120คน ประกอบด้วย ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐานข้อมูลสีเขียว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยมีนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  และนายสมาน  แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน รวมทั้งร่วมมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่พักที่ผ่านเกณฑ์ และ มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และตรวจประเมินสถานประกอบการที่พักสีเขียวในครั้งนี้

 


Share